علت حقانیت شیعه

عبدالحسینعبدالحسین عضو سایت 5 سال قبل

ما از کجا بدونیم دین شیعه درست است یا دین سنی ها؟ ما که در گذشته نبوده ایم.

1 پاسخ
عبدالحسینعبدالحسین عضو سایت 5 سال قبل

در رابطه با تشخیص دین و مذهب صحیح باید از عقل، اخبار و متونی که بدست رسیده است، استفاده کرد. حضور در آن زمان دلیلی برای تشخیص صحیح نیست. چرا که انسان وقتی خود در موقعیتی قرار گیرد تصمیم گیری برایش سخت است. خداوند عقل را به جهت تشخیص راه صحیح به انسان عطا کرده است و ما باید بوسیلۀ آن و مطالعۀ منابع موجود، به بررسی مذهب صحیح و حتی دین صحیح بپردازیم. همانند قاضی که با وجود عدم حضور در هنگام وقوع حادثه، در مورد آن قضاوت می کند.

حال برای اثبات حقانیت شیعه (که هدفش پایبندی به پیمانی است که در غدیر بسته است) پیشنهاد می کنیم متن خطبۀ غدیر را که درون سایت موجود است(که مورد تأیید اهل سنّت نیز هست)، یکبار مطالعه کنید.