صفحه اصلی

بیعت کردند، اما چه بیعتی؟!…
پیمان بستند، اما چه پیمانی؟!…
و بعد…
 

پیمان شکستند، چه پیمان شکستنی!…
شُور کردند، چه شُور کردنی!…

و کجا اگر آن نامردان با هم عهد مخالفت نمی بستند،
امروز جرأت می کردند مرقد مطهر دو فرزندش را اینگونه بی حرمتی کنند؟!

وای بر آن اولین دستی که به دروغ با علی(علیه السلام) بیعت کرد.
وای بر آن اولین چشمی که به کینه به علی(علیه السلام) نگاه کرد.
و وای بر آنکه…

راه را به بیراهه کشاند.

و آیا ما در این امر مقصر نیستیم؟!